Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Primer napredovanje in višje uvrstitve v letu 2019

11.7.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa navajamo v celoti:

»Določitev plače javnega uslužbenca v času postopne pridobitve pravice do izplačila višje plače v skladu z višjo uvrstitvijo delovnega mesta oziroma naziva na podlagi aktov, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8. 12. 2018 v primeru napredovanja v višji plačni razred oziroma naziv

I. Splošno:

Dne 7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu RS, št. 80/18 objavljeni Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, in sicer:

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,

- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,

- Aneks Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,

- Aneks Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,

- Aneks Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,

- Aneks Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ter

- Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (v nadaljevanju: uredba).

Pri določitvi plače javnega uslužbenca, ki napreduje v višji plačni razred ali naziv, je v obdobju postopnega pridobivanja pravice do izplačila višje plače zaradi povišanj uvrstitev delovnih mest in nazivov v aktih (aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in drugi splošni akti s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS), s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 80/18) na podlagi sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov, treba upoštevati naslednje:

1.) Delovnim mestom in nazivom so se s 8. 12. 2019 povišale uvrstitve v plačni razred, pri čemer pa pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnevom uveljavitve teh novih aktov, temveč bodo to pravico pridobili postopno v treh obrokih (opomba 1) oziroma s tremi datumi pravice do izplačila, in sicer:

- prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 1. 1. 2019,

- drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019,

- morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020.

2.) Pri napredovanju v višji plačni razred s 1. 4. 2019 je treba upoštevati zamik izplačila plače iz naslova napredovanj na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS na 1. 12. 2019, enako določa prvi odstavek 8. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19).

3.) Pri napredovanju v višji naziv s 1. 11. 2019 je treba upoštevati zamik izplačila plače iz naslova napredovanj na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS na 1. 12. 2019 in prvega odstavka 12. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive* (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19) na podlagi katerega uradnik napreduje v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

 * Zamik izplačila je treba upoštevati tudi pri področnih pravilnikih o napredovanju v nazive, ki imajo različne roke za pridobitev nazivov, v skladu s četrtim odstavkom 16. člena ZSPJS pa pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, tudi v tem primeru pripadajo šele od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

4.) Upoštevanje določbe drugega odstavka 7. člena ZSJPS: V primerih, ko bi bili javni uslužbenci upravičeni do plačnega razreda, ki presega 57. plačni razred, je treba še vedno uporabljati določbo drugega odstavka 7. člena ZSJPS, ki določa, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred, ni spremenila (prav tako še vedno velja omejitev, da je na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred tudi za plačno skupino K (plačno podskupino K1)).

 V aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju v skladu s 13. členom ZSPJS uvrščajo v plačne razrede, ki so bili objavljeni v Uradnem listu št. 80/18, in s katerimi so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov, je bila določba drugega odstavka 7. člena ZSPJS striktno upoštevana, zato najvišja uvrstitev delovnih mest in nazivov v višji plačni razred ni presegla 57. plačnega razreda.

 Javni uslužbenci, ki bi bili zaradi povišanja uvrstitve delovnega mesta in naziva v višji plačni razred kot posledice povišanj plačnih razredov zaradi razrešitve stavkovnih zahtev, ter napredovanj v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, npr. uvrščeni v 58. plačni razred, bi bili tako ob upoštevanju drugega odstavka 7. člena ZSPJS dejansko uvrščeni v 57. plačni razred in ne v 58. plačni razred.

5.) Postopnost pridobitve pravice do plače iz Dogovora in iz drugih aneksov h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 80/18) se v primeru napredovanj v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv v letih 2019 in 2020, ni oziroma ne bo porušila, temveč se le-ta upošteva tudi v primeru napredovanj v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv v letih 2019 in 2020, pri čemer pa je treba upoštevati v primeru napredovanj v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, tudi dejstvo, da pridobijo javni uslužbenci pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem so oziroma bodo napredovali.

6.) Pri premeščanju na drugo delovno mesto (podrobnejša pojasnila so v dokumentu: Postopnost pridobivanja pravice do izplačila plače in premeščanja) se pri določitvi plače upoštevajo pravila prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena – odvisno od tarifnega razreda DM, pri čemer je treba prvi odstavek 19. člena in prvi odstavek 20. člena upoštevati tako pri določitvi plačnega razreda v katerega se javnega uslužbenca uvrsti kakor tudi pri določitvi izplačilnega plačnega razreda, tj. plačnega razreda od katerega javni uslužbenec prejema plačo.

II. primeri:

V nadaljevanju so predstavljeni praktični primeri, v katerih so opisani različni primeri določitve plače javnega uslužbenca, ki napreduje v višji plačni razred ali naziv, je v obdobju postopnega pridobivanja pravice do izplačila višje plače zaradi povišanj uvrstitev delovnih mest in nazivov v aktih (aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in drugi splošni akti s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede na podlagi ZSPJS, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 80/18) na podlagi sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov.

  1. primer:

Delovno mesto (DM) SVETOVALEC:

– Uvrstitev delovnega mesta in nazivov pred uveljavitvijo Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) na dan 7. 12. 2018:

 

28

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC I

31

38

29

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC II

29

34

30

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC III

28

33

 

- Uvrstitev delovnega mesta in nazivov v skladu z Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) na dan 8. 12. 2018, pri čemer pravico do plače, ki ustreza:

- prvemu plačnemu razredu povišanja javni uslužbenci pridobijo 1. 1. 2019,

- drugemu plačnemu razredu povišanja pa javni uslužbenci pridobijo 1. 11. 2019:

 

28

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC I

33

40

29

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC II

31

36

30

C027005

SVETOVALEC

VII/1

SVETOVALEC III

30

35

 

  1. Stanje na dan 7. 12. 2018:

- Javni uslužbenec je na delovnem mestu Svetovalec v nazivu Svetovalec II uvrščen v 32. plačni razred (ima 3 plačne razrede napredovanj, in sicer 1 plačni razred napredovanj v višji plačni razred in 2 plačna razreda določena na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS, tj. 29. izhodiščni plačni razred + 1 plačni razred napredovanj v višji plačni razred in 2 plačna razreda določena na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS = 32. plačni razred).

  1. Stanje na dan 8. 12. 2018:

- Javni uslužbenec se v nazivu Svetovalec II uvrsti v 34. plačni razred (tj. 31. izhodiščni plačni razred + 3 dosežena napredovanja = 34. plačni razred), plačo prejema za 32. plačni razred.

  1. Stanje na dan 1. 1. 2019: Pridobitev pravice do prvega plačnega razreda povišanja:

- Javni uslužbenec pridobi pravico do prvega plačnega razreda povišanja delovnega mesta Svetovalec, javni uslužbenec je uvrščen v 34. plačni razred, od 1. 1. 2019 dalje prejema plačo za 33. plačni razred. Plačo za 33. plačni razred javni uslužbenec prejema do 1. 11. 2019.

  1. Stanje na dan 1. 4. 2019: Napredovanje v višji plačni razred za 2 plačna razreda:

- Javni uslužbenec s 1. 4. 2019 napreduje v višji plačni razred za 2 plačna razreda, na dan 1. 4. 2019 se uvrsti v 36. plačni razred, plačo prejema za 33. plačni razred.

Upoštevaje četrti odstavek 16. člena ZSPJS in prvi odstavek 8. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) pridobi javni uslužbenec pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra leta, v katerem je napredoval. Plačo za 33. plačni razred javni uslužbenec prejema do 1. 11. 2019.

  1. Stanje na dan 1. 11. 2019: Pridobitev pravice do drugega plačnega razreda povišanja in hkrati tudi napredovanje v višji naziv:

- Javni uslužbenec 1. 11. 2019 pridobi pravico do drugega plačnega razreda povišanja delovnega mesta Svetovalec, javni uslužbenec je uvrščen v 36. plačni razred (zaradi napredovanja v višji plačni razred 1. 4. 2019 za 2 plačna razreda), od 1. 11. 2019 dalje prejema plačo za 34. plačni razred.

- Javni uslužbenec napreduje 1. 11. 2019 v višji naziv, in sicer iz Svetovalca II v Svetovalca I:

 Upoštevaje četrti odstavek 16. člena ZSPJS in prvi odstavek 12. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19) napreduje uradnik v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

 Skladno z določbo drugega odstavka 20. člena ZSPJS javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese že dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri plačne razrede. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.

 Javni uslužbenec tako iz naziva

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih