Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Določitev plačnega razreda ob premestitvi srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester - implementacija 38. člena ZZDej – K Odgovori na prejeta vprašanja zavodov s področja zdravstvene dejavnosti (opomba 1)

27.8.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnila državnega organa z dne 27. 8. 2019 navajamo v celoti:

 

»1. vprašanje:

»Sistemizirano delovno mesto pred prevedbo: (F025010) Srednja medicinska sestra II (min.PL. 24 – max. PL 34). Sistemizirano delovno mesto po prevedbi (38. čl. ZZDej-K): (E037021) Dipl. med. sestra (min. PL. 32 – max. PL. 42). Delavka je bila v zadnjem plačnem razredu srednje medicinske sestre II – 34 plačni razred. Prevedba na delovno mesto dipl. med. sestre znaša v skladu z 19. čl. ZSPJS (34+1) = 35. PR.

 

- Ali delavka v skladu s Pravilnikom o napredovanju javnih uslužbencev napreduje do 42. plačnega razreda, seveda ob upoštevanju odbitkov plačnih razredov na podlagi 14. čl. ZSPJS?

- Ali je delavka s 1/11-2019 (v skladu z Aneksom h KP – postopno dvigovanje osnovnega plačnega razreda) upravičena do 36. PL?«

 

Odgovor:

Na delovnem mestu Srednja medicinska sestra II (šifra delovnega mesta F025010) je javna uslužbenka dosegla 10 plačnih razredov napredovanj v plačne razrede pred 1. 4. 2019. Razpon plačnih razredov možnih napredovanj na dan 7. 2. 2018, torej pred uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljevanju: Aneks h KP) oziroma Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljevanju: Aneks h KP), je bil od 23. plačnega razreda do 33. plačnega razreda. Na dan 8. 12. 2018 je razpon plačnih razredov možnih napredovanj od 24. plačnega razreda do 34. plačnega razreda, saj se je delovno mesto Srednja medicinska sestra II (šifra delovnega mesta F025010) z 8. 12. 2018 uvrstilo za 1 plačni razred višje. Javni uslužbenci na tem delovnem mestu so pridobili pravico do izplačila višje plače v skladu z Aneksoma h KP, glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo Aneksov h KP, s 1. januarjem 2019.

 

Kot navajate se javna uslužbenka premešča na delovno mesto Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021).

 

Na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) je bil razpon plačnih razredov možnih napredovanj na dan 7. 2. 2018, torej pred uveljavitvijo Aneksov h KP  od 30. plačnega razreda do 40. plačnega razreda. Na dan 8. 12. 2018 je razpon plačnih razredov možnih napredovanj na tem delovnem mestu od 32. plačnega razreda do 42. plačnega razreda, saj se je delovno mesto Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) z 8. 12. 2018 uvrstilo za 2 plačna razreda višje. Javni uslužbenci na tem delovnem mestu pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z Aneksoma h KP, glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo Aneksov h KP, postopno, in sicer s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.

 

V primeru, ko javna uslužbenka ne izpolnjuje pogoja glede zahtevane izobrazbe za delovno mesto Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021), se ob premestitvi razpon plačnih razredov možnih napredovanj, na podlagi 14. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS) obravnava, kot da bi bil znižan za en oziroma dva plačna razreda (glej tudi mnenje Ministrstva za javno upravo št. 0100-601/2019/3 z dne 5. 8. 2019, objavljeno na povezavi:

Mnenje glede razporejanja srednjih medicinskih sester po 38. členu ZZDej K in uporaba 14. člena ZSPJS 8.8.2019

Upoštevajoč navedeno javna uslužbenka, ob pogoju, da ne izpolnjuje pogoja glede zahtevane izobrazbe, na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) ne more napredovati do 42. plačnega razreda, pač pa lahko javna uslužbenka brez ustrezne izobrazbe napreduje do največ 41. plačnega razreda, če ima več kot 23 let delovne dobe oziroma največ do 40. plačnega razreda, če ima 23 let delovne dobe ali manj.

 

Javna uslužbenka je na delovnem mestu Srednja medicinska sestra II (šifra delovnega mesta F025010) dosegla 34. plačni razred in bi bila zaradi premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu uvrščena v nižji ali isti plačni razred kot ga je dosegla z napredovanjem na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) pred to premestitvijo, zato se javni uslužbenki plačni razred na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem mestu Srednja medicinska sestra II (šifra delovnega mesta F025010) poveča za en plačni razred (drugi stavek prvega odstavka 19. člena ZSPJS).

 I. Stanje na dan pred premestitvijo na delovnem mestu Srednja medicinska sestra II (šifra delovnega mesta F025010):

- uvrstitveni 34. plačni razred (24. izhodiščni plačni razred + 10 plačnih razredov napredovanj v plačne razrede pred 1. 4. 2019),

- izplačilni 34. plačni razred (24. izhodiščni plačni razred + 10 plačnih razredov napredovanj v plačne razrede pred 1. 4. 2019). Ker je javna uslužbenka dosegla vsa napredovanja v plačne razrede pred 1. 4. 2019, se ji že izplačuje plača v skladu s plačnim razredom, ki ga je dosegla z napredovanji, prav tako je za to delovno mesto že v celoti realizirana postopnost v skladu z Aneksoma h KP.

II. Stanje na dan premestitve na delovno mesto Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021):

- uvrstitveni 35. plačni razred (34. plačni razred + 1 plačni razred na podlagi drugega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS),

- izplačilni 35. plačni razred (34. plačni razred + 1 plačni razred na podlagi drugega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS).

 

Javna uslužbenka se na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021) torej uvrsti v 35. plačni razred in se ji v višini 35. plačnega razreda, od premestitve dalje, tudi izplačuje osnovna plača. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021), določen upoštevaje 14. člen ZSPJS, je za javno uslužbenko 30. plačni razred oziroma 31. plačni razred (odvisno od doseženih let delovne dobe javne uslužbenke). Glede na to, da se javni uslužbenki že od premestitve dalje izplačuje osnovna plača glede na plačni razred, ki je višji od uvrstitvenega oziroma izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra delovnega mesta E037021), kot bo izplačan s 1. novembrom 2019, javna uslužbenka s 1. novembrom 2019 ni upravičena do dodatnega povišanja (mnenje Ministrstva za javno upravo, št. 0100-572/2019/6 z dne 23. 7. 2019: 

Določitev plače ob premestitvi z delovnih mest SMS na delovna mesta DMS implementacija novele Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej K 8.8.2019

  1. vprašanje:

»V splošnih navodilih MJU z dne 11.7.2019 (splošno) je na 2 strani zapisano, da pri prestopanju v višjo tarifno skupino upoštevamo določbo 19/1 čl. ZSPJS tako pri izplačilnem kot tudi pri uvrstitvenem plačnem razredu.«

 

Odgovor:

Ministrstvo za javno upravo je stališče glede uporabe določbe drugega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS ob upoštevanju različnega uvrstitvenega in izplačilnega plačnega razreda javnega uslužbenca (npr. zaradi zamika izplačila napredovanj v višji plačni razred v skladu z novelo ZSPJS-V), podrobneje pojasnilo v mnenjih objavljenih na povezavi:

Mnenje št. 0100-573/2019/3 z dne 7.8.2019:

Pravilna določitev plačnega razreda ob premestitvi iz delovnega mesta referent na delovno mesto svetovalca 09082019

 

Mnenje št. 0100-541/2019/3 z dne 1.7.2019:

Premestitev na drugo delovno mesto 11.7.2019

  1. vprašanje:

»Kako naj upoštevamo navodilo MJU v njihovem odgovoru na naša vprašanja z dne 23. 7. 2019 v zadnjem odstavku, ko opozarjajo, da ne smemo dvakrat dvigovati plačnih razredov (po 19/1 čl. ZSPJS in še s 1.11.2019) – Prosimo za tolmačenje na praktičnem primeru, kako je prav in kako bi bilo narobe glede na to opozorilo.«

 

Odgovor:

Navodilo se nanaša na primere, ko se, ob premestitvi v višjo tarifno skupino, javnim uslužbencem že od premestitve dalje izplačuje osnovna plača glede na plačni razred, ki je višji od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta, kot bo izplačan s 1. novembrom 2019. Javni uslužbenci v teh primerih namreč že ob premestitvi dosežejo ali presežejo plačni razred, ki bo v skladu z Aneksoma h KP izplačan s 1. novembrom 2019, zato do dodatnega povišanja s 1. novembrom 2019 niso upravičeni.

Glej tudi odgovor k 1. in 18. vprašanju.

 

 

Primer 1: Pravilna določitev plače:

 

DM v V. tarifnem razredu

DM v VII/1. tarifnem razredu

E035028 Zdravstveni reševalec (NPK) (VI. R.Z.D.)

E037032 Dipl. medicinska sestra v reševalnem vozilu

Razpon plačnih razredov DM

Razpon plačnih razredov DM

7.12.2018 26-36

7.12.2018 33-43

8.12.2018 27-37 (postopnost: od 1.1.2019)

8.12.2018 35-45 (postopnost: 1.1.2019 - 34. PR, 1.11.2019 - 35. PR)

Na dan 1.04.2019

14. člen ZSPJS: razpon PR DM se obravnava kot da bi bil znižan za 2 PR):

Uvrstitveni PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

33-43 (postopnost: 1.1.2019 - 32. PR, 1.11.2019 - 33. PR)

Izplačani PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

Določitev uvrstitvenega in izplačilnega PR - Diplomirana medicinska sestra

Simulacija: uvrstitveni in izplačilni PR - Zdravstveni reševalec

Na dan 1.08.2019

Na dan 1.08.2019

Uvrstitveni PR: 37 (prvi odstavek 19. člena ZSPJS)

Uvrstitveni PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

Izplačani PR: 37 (prvi odstavek 19. člena ZSPJS)

Izplačani PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

 

 

Na dan 1.11.2019

 

Uvrstitveni PR: 37

 

Izplačani PR: 37

 

 

 

Na dan 1.12.2019

 

Uvrstitveni PR: 37

 

Izplačani PR: 37

 

 

Primer 2: Napačna določitev plače:

DM v V. tarifnem razredu

DM v VII/1. tarifnem razredu

E035028 Zdravstveni reševalec (NPK) (VI. R.Z.D.)

E037032 Dipl. medicinska sestra v reševalnem vozilu

Razpon plačnih razredov DM

Razpon plačnih razredov DM

7.12.2018 26-36

7.12.2018 33-43

8.12.2018 27-37 (postopnost: od 1.1.2019)

8.12.2018 35-45 (postopnost: 1.1.2019 - 34. PR, 1.11.2019 - 35. PR)

Na dan 1.04.2019

14. člen ZSPJS: razpon PR DM se obravnava kot da bi bil znižan za 2 PR):

Uvrstitveni PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

33-43 (postopnost: 1.1.2019 - 32. PR, 1.11.2019 - 33. PR)

Izplačani PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

Določitev uvrstitvenega in izplačilnega PR - Diplomirana medicinska sestra

Simulacija: uvrstitveni in izplačilni PR - Zdravstveni reševalec

Na dan 1.08.2019

Na dan 1.08.2019

Uvrstitveni PR: 37 (prvi odstavek 19. člena ZSPJS)

Uvrstitveni PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

Izplačani PR: 37 (prvi odstavek 19. člena ZSPJS)

Izplačani PR: 36 (izh. 27. PR + 9 napr. pred 2019)

 

 

Na dan 1.11.2019

 

Uvrstitveni PR: 38

 

Izplačani PR: 38

 

 

 

Na dan 1.12.2019

 

Uvrstitveni PR: 38

 

Izplačani PR: 38

  1. vprašanje:

»V zvezi z odgovorom MJU (št. 0100-565/2019/9 z dne 31.7.2019: Plačni razred javne uslužbenke zaposlene na kombiniranem delovnem mestu SMS in DMS 8.8.2019 na naše vprašanje  (do zdaj SMS/DMS v IT III) z dne 31.7.2019, ki smo ga prejeli v petek 2.8.2019: MJU svetuje, da v primeru istega izplačilnega plačnega razreda na obeh kombiniranih delovnih mestih PR=35, na novem 100% delovnem mestu DMS v IT III s 1.8.2019 pustimo izplačilni PR=35, lahko pa tudi zaprosimo po 19/2 čl. ZSPJS na MZ za soglasje za 36 PR (zadnji odstavek njihovega dopisa, kar smo tudi naredili glede na njihova ustna tolmačenja pred tem o tej možnosti, da je vse po istem principu).  V tem primeru, ki ga oni tolmačijo z izplačilnim PR delavke s 1.8.2019 =35PR, je uvrstitveni plačni razred delavke 39 PR, izplačilni PR delavke pa postopoma raste, in sicer doseže s 1.11.2019= 37 PR (zaradi dviga vrednosti delovnega mesta za 2 PR) in s 1.12.2019=39PR (zaradi 2 napredovanj delavke na DMS s 1.4.2019, ko pridobi še pravico do izplačila). Ali se ta dinamika izplačilnih in uvrstitvenih PR spremeni v primeru, če dobimo soglasje MZ za izplačilni PR=36 s 1.8.2019 (simulacija po 19/1 ZSPJS in povišanje doseženega izplačilnega na SMS 35+1)? Predvidevamo, da ne, saj je bil že sedaj uvrstitveni na SMS 37 PR glede na 1 napredovanje s 1.4. in če

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih